จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล