จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 นิคมพัฒนา 0 รายบุคคล
2 ปาล์มพัฒนา 0 รายบุคคล