จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 ชลเจริญ 0 รายบุคคล
2 ชะแล้ 0 รายบุคคล
3 ชะแล้ 0 รายบุคคล
4 ชิงโค 0 รายบุคคล
5 ชิงโค 0 รายบุคคล
6 ทำนบ 0 รายบุคคล
7 ทำนบ 0 รายบุคคล
8 ทุ่งหวัง 0 รายบุคคล
9 บางเขียด 0 รายบุคคล
10 บางเขียด 0 รายบุคคล
11 บ่อยาง 0 รายบุคคล
12 ปากรอ 0 รายบุคคล
13 ปากรอ 0 รายบุคคล
14 ป่าขาด 0 รายบุคคล
15 ป่าขาด 0 รายบุคคล
16 พะวง 0 รายบุคคล
17 ม่วงงาม 0 รายบุคคล
18 ม่วงงาม 0 รายบุคคล
19 รำแดง 0 รายบุคคล
20 รำแดง 0 รายบุคคล
21 วัดขนุน 0 รายบุคคล
22 วัดขนุน 0 รายบุคคล
23 สทิงหม้อ 0 รายบุคคล
24 สทิงหม้อ 0 รายบุคคล
25 หัวเขา 0 รายบุคคล
26 หัวเขา 0 รายบุคคล
27 เกาะยอ 0 รายบุคคล
28 เกาะแต้ว 0 รายบุคคล
29 เขารูปช้าง 0 รายบุคคล