จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 ขอนแก่น 0 รายบุคคล
2 จังหาร 0 รายบุคคล
3 จังหาร 0 รายบุคคล
4 ดงลาน 0 รายบุคคล
5 ดงสิงห์ 0 รายบุคคล
6 ดงสิงห์ 0 รายบุคคล
7 ดินดำ 0 รายบุคคล
8 ดินดำ 0 รายบุคคล
9 นาโพธิ์ 0 รายบุคคล
10 ปอภาร (ปอพาน) 0 รายบุคคล
11 ปาฝา 0 รายบุคคล
12 ปาฝา 0 รายบุคคล
13 ม่วงลาด 0 รายบุคคล
14 ม่วงลาด 0 รายบุคคล
15 รอบเมือง 0 รายบุคคล
16 ศรีสมเด็จ 0 รายบุคคล
17 ศรีสมเด็จ 0 รายบุคคล
18 สวนจิก 0 รายบุคคล
19 สวนจิก 0 รายบุคคล
20 สะอาดสมบูรณ์ 0 รายบุคคล
21 สีแก้ว 0 รายบุคคล
22 หนองแก้ว 0 รายบุคคล
23 หนองแวง 0 รายบุคคล
24 หนองใหญ่ 0 รายบุคคล
25 เมืองทอง 0 รายบุคคล
26 เมืองเปลือย 0 รายบุคคล
27 เมืองเปลือย 0 รายบุคคล
28 เหนือเมือง 0 รายบุคคล
29 แคนใหญ่ 0 รายบุคคล
30 โนนตาล 0 รายบุคคล
31 โนนรัง 0 รายบุคคล
32 โพธิ์ทอง 0 รายบุคคล
33 โพธิ์ทอง 0 รายบุคคล
34 ในเมือง 0 รายบุคคล