จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 กุดตาเพชร 0 รายบุคคล
2 กุดตาเพชร 0 รายบุคคล
3 ชัยนารายณ์ 0 รายบุคคล
4 ชัยบาดาล 0 รายบุคคล
5 ซับจำปา 0 รายบุคคล
6 ซับตะเคียน 0 รายบุคคล
7 ซับสมบูรณ์ 0 รายบุคคล
8 ท่าดินดำ 0 รายบุคคล
9 ท่ามะนาว 0 รายบุคคล
10 ท่าหลวง 0 รายบุคคล
11 นาโสม 0 รายบุคคล
12 นิคมลำนารายณ์ 0 รายบุคคล
13 บัวชุม 0 รายบุคคล
14 บ้านใหม่สามัคคี 0 รายบุคคล
15 มะกอกหวาน 0 รายบุคคล
16 ม่วงค่อม 0 รายบุคคล
17 ลำนารายณ์ 0 รายบุคคล
18 ลำสนธิ 0 รายบุคคล
19 ลำสนธิ 0 รายบุคคล
20 ศิลาทิพย์ 0 รายบุคคล
21 หนองผักแว่น 0 รายบุคคล
22 หนองยายโต๊ะ 0 รายบุคคล
23 หนองรี 0 รายบุคคล
24 หนองรี 0 รายบุคคล
25 ห้วยหิน 0 รายบุคคล
26 เกาะรัง 0 รายบุคคล
27 เขาฉกรรจ์ 0 รายบุคคล
28 เขารวก 0 รายบุคคล
29 เขาแหลม 0 รายบุคคล
30 แก่งผักกูด 0 รายบุคคล