จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละอำเภอ
ลำดับ อำเภอ จำนวน รายตำบล
1 กิ่งอำเภอนาตาล 0 รายตำบล
2 กิ่งอำเภอนาเยีย 0 รายตำบล
3 กิ่งอำเภอน้ำขุ่น 0 รายตำบล
4 กิ่งอำเภอลืออำนาจ 0 รายตำบล
5 กิ่งอำเภอศรีหลักชัย 0 รายตำบล
6 กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 0 รายตำบล
7 กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก 0 รายตำบล
8 กุดข้าวปุ้น 0 รายตำบล
9 ชานุมาน 0 รายตำบล
10 ดอนมดแดง 0 รายตำบล
11 ตระการพืชผล 0 รายตำบล
12 ตาลสุม 0 รายตำบล
13 ทุ่งศรีอุดม 0 รายตำบล
14 นาจะหลวย 0 รายตำบล
15 น้ำยืน 0 รายตำบล
16 บุณฑริก 0 รายตำบล
17 ปทุมราชวงศา 0 รายตำบล
18 พนา 0 รายตำบล
19 พิบูลมังสาหาร 0 รายตำบล
20 ม่วงสามสิบ 0 รายตำบล
21 วารินชำราบ 0 รายตำบล
22 ศรีเมืองใหม่ 0 รายตำบล
23 สำโรง 0 รายตำบล
24 สิรินธร 0 รายตำบล
25 หัวตะพาน 0 รายตำบล
26 อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธ 0 รายตำบล
27 อำนาจเจริญ 0 รายตำบล
28 เขมราฐ 0 รายตำบล
29 เขื่องใน 0 รายตำบล
30 เดชอุดม 0 รายตำบล
31 เทศบาลตำบลพิบูลย์มังสาหา 0 รายตำบล
32 เทศบาลตำบลวารินชำราบ 0 รายตำบล
33 เทศบาลเมืองอุบลราชธานี 0 รายตำบล
34 เมืองอุบลราชธานี 0 รายตำบล
35 เสนางคนิคม 0 รายตำบล
36 โขงเจียม 0 รายตำบล
37 โพธิ์ไทร 0 รายตำบล