จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 คอนกาม 0 รายบุคคล
2 คูซอด 0 รายบุคคล
3 จาน 0 รายบุคคล
4 ซำ 0 รายบุคคล
5 ดวนใหญ่ 0 รายบุคคล
6 ดวนใหญ่ 0 รายบุคคล
7 ตะดอบ 0 รายบุคคล
8 ตำแย 0 รายบุคคล
9 ทุ่ม 0 รายบุคคล
10 ธาตุ 0 รายบุคคล
11 ธาตุ 0 รายบุคคล
12 น้ำคำ 0 รายบุคคล
13 บุสูง 0 รายบุคคล
14 บุสูง 0 รายบุคคล
15 บ่อแก้ว 0 รายบุคคล
16 พยุห์ 0 รายบุคคล
17 พรหมสวัสดิ์ 0 รายบุคคล
18 ศรีสำราญ 0 รายบุคคล
19 หญ้าปล้อง 0 รายบุคคล
20 หนองครก 0 รายบุคคล
21 หนองค้า 0 รายบุคคล
22 หนองแก้ว 0 รายบุคคล
23 หนองไผ่ 0 รายบุคคล
24 หนองไฮ 0 รายบุคคล
25 หมากเขียบ 0 รายบุคคล
26 เมืองเหนือ 0 รายบุคคล
27 เมืองใต้ 0 รายบุคคล
28 โนนเพ็ก 0 รายบุคคล
29 โพธิ์ 1 รายบุคคล
30 โพนข่า 0 รายบุคคล
31 โพนค้อ 0 รายบุคคล
32 โพนเขวา 0 รายบุคคล